Privatumo politika

1. Kredito gavėjas, kurio asmens kodas [jūsų asmens kodas], sutinka, kad UAB „Credit day“, įmonės kodas 302430338, registracijos adresas – Jakšto 16-1, Vilnius, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, asmens duomenų valdytojo numeris P4294 (toliau – Kredito davėjas) gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šio sutikimo 3 punkte išvardintus Kredito gavėjo asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, vartojimo kredito sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Kredito davėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.

2. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys Kredito gavėjo asmens duomenis (Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės socialinės draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skolininkų registrų duomenų bazės bei administravimo bendrovės, finansų įstaigos, Smulkiųjų vartojimo kreditų biuras (SVKB), kurios duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP LT”, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos ar institucijos) Kredito davėjo prašymu suteiktų šio sutikimo 3 punkte nurodytus Kredito gavėjo asmens duomenis.

3. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas šiame Sutikime nustatytais tikslais gautų ir tvarkytų šiuos Kredito gavėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris, asmens dokumentų rekvizitai, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, duomenys apie darbdavį, įdarbinimus, užimamas pareigas, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, pajamos iš jos, kitos gaunamos pajamos, pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, turimas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, duomenys apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija, būtina vartojimo kredito sutartims sudaryti ir vykdyti.

4. Kredito gavėjas patvirtina, kad yra informuotas apie šias savo teises:

4.1. Susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.

4.2. Nesutikti/sutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Kredito gavėjas turi teisę išreikšti raštu, atvykęs Kredito davėjo buveinės adresu – Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius.

6. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas turi teisę teikti Kredito gavėjo asmens duomenis skolininkų registrų duomenų bazėms bei administravimo bendrovėms, finansų įstaigoms bei Smulkiųjų vartojimo kreditų biurui (SVKB), taip pat, prieš tai informavusi Kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtų interesų turintiems tretiesiems asmenims.

7. Kredito gavėjas sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkanti Gyventojų registro tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos Kredito davėjui pateiktų jo asmens duomenis:

7.1. tikslu įvertinti duomenų subjekto (Kredito gavėjo) mokumą bei atlikti duomenų subjekto (Kredito gavėjo) ūkinės finansinės veiklos vertinimą kreditavimo paslaugų (paskolos, kredito ir pan.) teikimo ir suteiktų kreditavimo paslaugų naudojimosi laikotarpiu: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, mirties data (jei asmuo miręs), nepilnamečių vaikų skaičius;

7.2. įsiskolinimo valdymo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, deklaruotos vietos adresas ir mirties data (jei asmuo miręs).

8. Kredito davėjas įsipareigoja užtikrinti Kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Kredito davėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Kredito gavėjo asmens duomenis.

9. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Kredito davėjas arba Tretysis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.

10. Kredito gavėjo šiame Sutikimo skyriuje išreikštas sutikimas tvarkyti jo Asmens duomenis suteikia Kredito davėjui teisę gauti Kredito gavėjo Asmens duomenis ir informaciją tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir yra būtina vertinant Kredito gavėjo mokumą prieš suteikiant Kreditą, padidinant Bendrą vartojimo kredito sumą ir/ arba valdant įsiskolinimą.

11. Kredito gavėjas yra informuotas, kad turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Kredito gavėjas yra informuotas, kad gali nesutikti (raštu ar kita forma), kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Jeigu Kredito gavėjas nesutinka, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenis, vartojimo kredito sutartis su juo negali būti sudaroma ir/ar turi būti nutraukiama (jei jau sudaryta) atitinkamoje sutartyje nustatyta tvarka.

12. Šis Kredito gavėjo sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas Elektroniniais kanalais, pasirašant šią Kredito sutartį, uždedant varnelę ties patvirtinimo tekstu ir paspaudžiant mygtuką „Tvirtinu“.