Sutartys – Vartojimo kredito sutartis

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Sutarties objektas

1.1. Šios vartojimo kredito sutarties šalys – sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti kredito davėjas ir kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Šią vartojimo kredito sutartį sudaro kredito gavėjo pateikta paraiška kreditui gauti bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.

1.3. Esmine šios sutarties sąlyga kredito davėjas laiko kredito gavėjo pateiktus patvirtinimus, kurie yra nurodyti šios sutarties specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas laikys šią sutartį iš esmės pažeista, jei bet kuris iš šių patvirtinimų neatitinka tikrovės arba yra melagingas.

1.4. Visi sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https://www.creditday.lt/ paskelbtomis www.creditday.lt sistemos naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), kitais tinklalapyje https://www.creditday.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu praktika.

2. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1. Kreditą gauti gali tik asmuo, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įregistruotas kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje ir tinkamai pateikęs paraišką kreditui gauti.

2.2. Šalys susitaria, jog paraiškos kreditui gauti pateikimo metu kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė arba kredito davėjo duomenų bazės išrašas apie kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.creditday..lt/, yra laikomi kredito gavėjo parašu, turinčiu LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią. Dėl to paraiška ir jos pagrindu sudaryta ši vartojimo kredito sutartis yra prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kredito gavėjo ir kredito davėjo parašu kiekviename jo lape.

2.3. Kredito dydis ir jo grąžinimo terminas yra nurodyti specialiosiose šios sutarties sąlygose, pagal paraiškoje pateiktus kredito gavėjo pageidavimus ir atsižvelgiant į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus.

2.4. Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant Sutartį Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio (ės) vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio (-ės) tvarių pajamų.

2.5. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.creditday.lt/. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:

2.5.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant sistemoje https://www.creditday.lt/esančią paraišką;

2.5.2. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant sistemoje https://www.creditday.lt/esančią kreditingumo deklaraciją bei iš sistemos duomenų bazėje registruoto Kredito gavėjo mobiliojo telefono numerio siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu +370 656 79333 su tekstu: „Prasau [Kredito gavėjo ID] [Prašoma Kredito suma] [Prašomas Kredito terminas]. Paraiškos patvirtinimui, šiuo atveju, Kredito davėjas atsiunčia unikalų kodą Paraiškai patvirtinti, kurį per 1 valandą nuo gavimo Kredito gavėjas privalo patvirtinti siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu +370 656 79333 su tekstu: „Tvirtinu [Paraiškos patvirtinimo kodas]“.

2.6. Kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Kredito gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Kredito gavėjo paskyroje sistemoje.

2.7. Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

2.8. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas ir atlieka kitus šioje sutartyje nustatytus mokėjimus į kredito gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos ar kitų mokėjimų įskaitymą į kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka kredito gavėjas.

2.9. Atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis bei kitas aplinkybes, kredito davėjas nustato kredito sumos ir termino ribojimus kredito gavėjui. Šie ribojimai yra nurodomi kredito gavėjo paskyroje https://www.creditday.lt/.

2.10. Kredito gavėjui suteikus kreditą, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų ribojimų, tinkamai savo prievoles vykdęs kredito gavėjas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino.

2.11. Gavus kredito gavėjo prašymą suteikti papildomą kredito sumą, kredito davėjas pakartotinai įvertina kredito gavėjo kreditingumą ir atsižvelgiant į jo rezultatus sprendžia dėl kredito gavėjo prašymo patenkinimo. Nusprendus suteikti papildomą kredito sumą, kredito gavėjui yra pateikiamos pakeistos šios sutarties specialiosios sąlygos.

2.12. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą prašymą dėl papildomos kredito sumos suteikimo ir/ar termino pratęsimo jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar kitų su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

3. Kredito gavėjo teisė atsisakyti sutarties

3.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

3.2. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad kredito gavėjas papildomai sumokėtų kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kurie susiję su kredito gavėjo kreditingumo tikrinimu prieš išduodant kreditą pagal šią sutartį.

3.3. Jeigu sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos kredito gavėjo sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, kredito gavėjas turi teisę atsisakyti kredito sutarties, šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešdamas kredito davėjui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

4. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1. Kredito gavėjas grąžina kredito sumą bei sumoka palūkanas ir administravimo mokesčius griežtai laikydamasis nustatyto kredito grąžinimo termino, pagal šios sutarties specialiosiose sąlygose, tinklalapyje https://www.creditday.lt/ ar kituose kredito davėjo pranešimuose pateiktus nurodymus.

4.2. Pranešimas apie besibaigiantį Kredito terminą, su informacija apie Kredito grąžinimo, palūkanų mokėjimo ir Kredito termino pratęsimo tvarką, išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu prieš 2 dienas iki Kredito termino pabaigos ir pakartotinai – Kredito termino pabaigos dieną.

4.3. Kredito gavėjas turi teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios sutarties 4.5. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 5.3. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos.

4.4. Šios sutarties 4.3. p. numatyta kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pateikiant kredito davėjui pareiškimą, nurodant šios sutarties numerį, sutarties specialiosiose sąlygose numatytą kredito grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš kredito gavėjo nereikalaus.Jeigu Kredito gavėjas grąžina kreditą apsisprendimo laikotarpiu – dviejų dienų laikotarpiu nuo Kredito išmokėjimo dienos – tuomet Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą, nemokėdamas jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų ir per 1 dieną po kredito grąžinimo apsisprendimo laikotarpiu praneša apie tai elektroniniu laišku arba trumpąja tekstine žinute (SMS) Kredito davėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4.5. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš kredito davėjo sąskaitų banke. Jei Kredito gavėjas yra gavęs vieną Kreditą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas, o jei Kredito gavėjas yra gavęs kelis Kreditus, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris. Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti kredito gavėjo valią.

4.6. Visi kredito gavėjo mokėjimai yra atliekami eurais ir užskaitomi tokiu eiliškumu: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, (ii) palūkanos ir administravimo mokesčiai, (iii) kredito suma. Priverstinio skolos išieškojimo atveju pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos yra užskaitomos po to, kai yra pilnai grąžintos palūkanos, administravimo mokesčiai ir kredito suma.

4.7. Kredito gavėjas turi teisę pratęsti kredito, grąžinimo laikotarpį neviršijant Kredito davėjo nustatytų ir https://www.creditday.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių pratęsimo termino ribų, pagal tinklalapyje https://www.creditday.lt/ ar kituose Kredito davėjo pateiktuose pranešimuose pateiktus nurodymus. Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 40 dienų, arba jei nuo pradinio Kredito termino pabaigos, kada turėjo būti grąžintas Kreditas, praėjo daugiau kaip 365 dienos, arba jeigu pratęsus terminą bendra vartojimo Kredito kaina viršys bendrą vartojimo Kredito sumą, Kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti Kredito grąžinimo laikotarpį.

4.8. Kredito, administravimo mokesčių ir /ar palūkanų grąžinimo terminas yra laikomas pratęstu, jai kredito gavėjas sumoka Bendrą kainą ir netesybas (jei taikoma) bei https://www.creditday.lt/ užpildo ir pateikia Kredito pratęsimo prašymą. Kredito gavėjui nurodžius, kad jo finansinė padėtis yra pablogėjusi, Kredito gavėjo prašymas yra svarstomas ir tvirtinamas arba atmetamas ta pačia tvarka ir sąlygomis, kaip ir Paraiška Kreditui gauti.

4.9. Kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo laikotarpio pratęsimo palūkanos yra nurodomos sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba Kredito davėjo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktuose pranešimuose ar Kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.creditday.lt/. Kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo termino pratęsimo palūkanos yra apskaičiuojamos ir kredito gavėjas su jomis gali susipažinti dar iki sutarties sudarymo mutatis mutandis taikant šioje sutartyje nustatytas sąlygas, pagal kurias kredito gavėjas yra supažindinamas su kredito sąlygomis.

4.10. Pasibaigus kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų pratęsimo terminui kredito gavėjas gali savo pasirinkimu arba grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas, arba 4.7. – 4.9. p. nustatyta tvarka ir sąlygomis pakartotinai pratęsti kredito, administravimo mokesčių ir palūkanų grąžinimo terminą.

4.11. Kredito davėjo sutikimu, kredito gavėjas gali užtikrinti kredito, administravimo mokesčių, palūkanų ir kitų pagal šią sutartį mokėtinų sumų iki 3.000 EUR grąžinimą išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį paprasta rašytine forma Šalys patvirtina, jog išduotas vekselis yra laikomas Kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią sutartį užtikrinimo priemonė.

4.12. Bendra kredito gavėjo prievolių suma pagal šią sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis, administravimo mokesčiais ir/ar netesybomis) suma

4.13 Kredito davėjas turi teisę pateikti kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos kredito gavėjo prievolės pagal šią sutartį

4.14 Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.

4.15 Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka Kredito gavėjo rašytiniu prašymu yra grąžinama į kredito gavėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą arba panaudojamos kitu, kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują kreditą, permokėtos sumos kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito davėjo adresu , arba kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą yra pateikiamas trumpąja tekstine žinute (SMS) ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba skambinant į kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį.

4.16 Iki kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 4.17 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas kredito gavėjas moka kredito davėjui 0,03 EUR per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

4.17 Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

5. Palūkanų normos, bendros vartojimo kredito kainos metinės normos ir bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

5.1. Už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito gavėjo pageidaujamą gauti kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą

5.3. .Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui, išskyrus 3.1. ir 3.3. p. nurodytus atvejus, kuomet palūkanos nėra mokamos.

5.4. Bendra vartojimo kredito kainos metinės norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5.5. Bendra vartojimo kredito kaina yra lygi pagal šios sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų ir sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto administravimo mokesčio sumai. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal paraišką suteikiamo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su kredito davėjo iki tol kredito gavėjui suteiktais kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais bei išlaidų, susijusių su suteikto kredito grąžinimo termino pratęsimais, jei tokių būtų.

5.6. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą ir, jei kredito davėjas patiria šias išlaidas, šios išlaidos turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.7. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus kredito gavėjo pagal šią sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą.

5.8. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo kredito kainą su kredito suma, nurodyta šios sutarties specialiosiose sąlygose pagal kredito gavėjo paraišką.

5.9. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą. Šie skaičiavimai yra atliekami darant prielaidą, kad vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį ir vartojimo kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

6. Kredito davėjo teisė nutraukti sutartį ir atsakomybės sąlygos

6.1. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti visą kredito sumą, , administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito gavėjo elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

6.2. Iki kol bus grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos, sutarties nutraukimas nesustabdo kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios sutarties 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6.3. Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, šios sutarties 5.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito sumos už visą pradelsimo laiką ir kredito gavėjas privalo mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi.

6.4. Jei sudarant šią sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, po termino praleidimo yra skaičiuojama šios sutarties 5.1. p. nurodyta metinė palūkanų norma už naudojimąsi kreditu netaikant jokių nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos.

6.5. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko sutarties pažeidimas, yra nesusiję su kredito davėju, ir kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

7. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

7.1. Kredito gavėjų ginčai su kredito davėju nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir kredito davėjo patvirtintose Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą

7.3. Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kredito davėjas šį kreipimąsi nagrinėja neatlygintinai. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.

7.4. Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu kredito davėjas per šios sutarties 7.3. p. nurodytą terminą kredito gavėjui neatsako, kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos.

8. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

8.1. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

8.2. Kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į kredito davėją dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat kredito davėjui pratęsiant su kredito gavėju sudarytas sutartis ar kredito davėjui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

8.2.1. Kredito davėjas, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 8.4 punkte išvardintus kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, paskolų (finansavimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo, tinkamo klientų mokumo įvertinimo prieš sudarant paskolų sutartis ir įsiskolinimo valdymo, tinkamo finansavimo paslaugų teikimo klientams, įmonės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo tikslais ar kitose sutartyse, sudarytose su kredito davėju, nurodytais tikslais.

8.2.2. šiais tikslais kredito davėjas perduotų turimus kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms kredito davėjo grupės įmonėms, ir kredito davėjo įgaliotiems asmenims, įskaitant duomenų tvarkytojams.

8.3. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Valstybinės socialinės draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ,UAB „Creditinfo Lietuva“ Skolininkų Administravimo Informacinė Sistema (SAIS) ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), kitos skolininkų registrų duomenų bazės bei administravimo bendrovės, finansų įstaigos, European United Credit Bureau (EUCB), kurios duomenų tvarkytojas – EUROPE INFO GROUP UAB, Centrinė hipotekos įstaiga, valstybės įmonė Registrų centras, Vidaus reikalų ministerija, bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos, organizacijos ar institucijos, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, Individualių susitarimų duomenų bazė „Neteikit man kredito“, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys kliento asmens duomenis, – kredito davėjui paprašius pateiktų jam 8.4 punkte nurodytus asmens duomenis.

8.4. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys:

8.4.1. asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;

8.4.2. finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

8.4.3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Kredito gavėjo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

8.4.4. ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą ir kiti kredito gavėjo pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys;

8.4.5. kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą.

8.5. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis, veiksnumas ir/ar jo apribojimai bei kita informacija, reikalinga atlikti kredito gavėjo kreditingumą), būtų tvarkomi (saugomi) kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje), registruotų Asmens duomenų registre.

8.6. Kredito gavėjui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, kredito davėjas turi teisę kredito gavėjo asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“ Skolininkų Administravimo Informacinė Sistema (SAIS) ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), EUCB , (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

8.7. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

8.7.1. pateikdamas kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atitinkamą prašymą, turi teisę: (i) gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis kredito davėjas teikia kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus; (ii) nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus registruose ir valstybės bei kitose informacinėse sistemose patikrinus vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, jei kredito davėjas atmeta kredito gavėjo paraišką kreditui gauti ar padidinti kredito sumą remiantis vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose metu gautais rezultatais;

8.7.2. pateikdamas kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai turi teisę raštu reikalauti kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos kredito gavėjo prašymus tinkamas kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie kredito gavėją, kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti kredito sutartį.

8.7.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“ EUCB , (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”,gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pažymint sakinį „Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais bendrovė tvarkytų mano asmens duomenis“ registracijos metu, paspaudus nuorodas „sutinku“ arba „nesutinku“.

8.7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

8.8. Kredito gavėjas sutinka, kad kredito davėjas įrašytų kredito gavėjo ir kredito davėjo, o taip pat kredito davėjo ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami kredito gavėjo asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami šios sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

8.9. Kredito gavėjas turi gali daryti įtaką visoms šios sutarties 8 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu kredito gavėjas privalo kreiptis į kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 8 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie kredito gavėją, susijusi su sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

9.2. Sutartis įsigalioja nuo šios sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui momento ir galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

9.3. Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet (i) sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; (ii) kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; (iii) kai tai būtina keičiant kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 3 dalyje nurodyta tvarka ir terminais.

9.4. Kredito davėjas turi teisę šios sutarties vykdymui ir visoms ir/ar daliai šioje sutartyje nurodytų funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones, turinčius teisę šios sutarties vykdymo tikslais administruoti kredito gavėjo ir kredito davėjo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šioje sutartyje nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti kredito gavėjo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios kredito davėjo sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones).

9.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

9.6. Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią sutartį gali būti pateikti kredito davėjui registruotu laišku ar elektroniniu paštu kredito davėjo adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į kredito davėjo duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

9.7. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) – Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva.